Lidmaatschap
& werking

Wat is een coöperatie?

De statuten van LokaalHalle zijn erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Dit garandeert iedereen dat de oprechtheid van de coöperatieve principes van onze onderneming niet in vraag gesteld kunnen worden.

’Coöperatieve principes’ betekent:

 • dat de coöperanten gezamenlijk een bepaald doel nastreven (vastgesteld in de statuten);
 • dat de weg naar dit doel democratisch bepaald en gecontroleerd wordt door hen;
 • en dat de realisatie van dit doel belangrijker is dan het uitkeren van meerwaarde.

Dit betekent niet dat er op termijn geen meerwaarde (dividenden) zal zijn. Dat is uiteraard wel de bedoeling, maar pas nadat de nodige investeringen gebeuren om het oorspronkelijke doel van de vennootschap te realiseren.

 

Soorten coöperanten(vennoten)

Volgens de statuten zijn er 2 soorten coöperanten (genaamd vennoten in de statuten):

 • A aandelen voor duurzame producenten
 • B aandelen voor consumenten of anders geïnteresseerden

Coöperant zijn is geen voorwaarde om te kunnen kopen in de winkel noch om te leveren aan de winkel.  We willen geen extra voordelen (zoals zekerheid van levering of korting bij aankoop) verbinden aan ‘lidmaatschap’ omdat de onderneming vrij moet zijn om te bepalen welke kwaliteit geleverd moet worden en dat alle klanten gelijk moeten behandeld worden.

Inbreng en opbrengsten voor coöperanten

Een coöperant betaalt 125€ per aandeel (onmiddellijk vol te storten) waarop hij/zij inschrijft.

Een coöperant/vennoot is dus een aandeelhouder en neemt deel aan het kapitaal van de onderneming. Aldus heeft hij/zij recht op meerwaarde die gerealiseerd wordt, maar let wel dat er bij het uitstappen ook een minwaarde kan zijn.

Zoals bij de meeste startende ondernemingen wordt er de eerste jaren inderdaad geen meerwaarde verwacht en om het kapitaal bij de start zo stabiel mogelijk te houden, voorzien de statuten dat het, gedurende de eerste 3 jaren van de onderneming, niet mogelijk is, tenzij ingeval van overmacht, om uit te treden uit de coöperatie

Eventuele meerwaarde die onder de vorm van dividend kan uitgekeerd worden aan de coöperanten, wordt pas ten vroegste verwacht vanaf het 4e jaar.

In geval van uittreden zal de actuele boekwaarde van de onderneming gebruikt worden om de waarde van het aandeel te bepalen, maar die waarde is geplafonneerd tot de geïndexeerde waarde van de oorspronkelijke inbreng.

Het voordeel van coöperant te zijn is de mogelijkheid om democratische controle uit te oefenen en de nauwere betrokkenheid (pro-actieve informatie en interactie) bij de onderneming.

Werking van de coöperatie

Een Algemene Vergadering, die minstens jaarlijks samengeroepen wordt door de Raad van Bestuur, beslist:

 • of de Raad van Bestuur het voorbije jaar de onderneming bestuurd heeft zoals bepaald op de voorgaande vergadering, in de statuten en volgens de geldende normen
 • over de aanstelling van de Raad van Bestuur
 • over het verdere traject van de onderneming
 • over de bestemming van eventuele meerwaarden

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de coöperatie en komt regelmatig samen. Eén van hun taken is het aansturen en controleren van de zaakvoerder van de winkel.

De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en het beheer van de winkel.

Rechten en plichten van de coöperant

Elke coöperant/vennoot heeft één stem (ongeacht hoeveel aandelen hij of zij bezit) in de jaarlijkse algemene vergadering. Behalve de warme uitnodiging om deel te nemen aan de algemene vergadering en zo, op democratische wijze, de toekomst van de onderneming mee te bepalen, zijn er geen verplichtingen verbonden aan het aandeelhouderschap (coöperant zijn).

Producenten (Aandelen) en oprichters (A of B aandelen maar vermeld in de oprichtingsakte) hebben een speciaal stemrecht op de algemene vergadering van de coöperatie. De statuten voorzien dat een relevante meerderheid van stemmen op de algemene vergadering ( ½, 2/3 of ¾ van de stemmen, naargelang het onderwerp) moet behaald zijn

 • in totaal
 • bij de producenten
 • bij de oprichters

Dit werd zo voorzien opdat een toekomstig overwicht van consumenten in de coöperatie niet in kan gaan tegen de belangen van lokale producenten of oprichters. Het aantal producenten en consumenten die coöperant worden van de onderneming is onbeperkt maar het aantal oprichters is natuurlijk wel beperkt.

Wens je onze volledige statuten te bekijken?
Vraag ze op via info@lokaalhalle.be